Senin, 26 Agustus 2019, WIB


Media Rambat Cabe Jamu
Jarak dan Lubang Tanam
Cabe Jamu

Tanaman Cabe Jamu Umur 6 Bulan
Tanaman Cabe Jamu Umur 3 Bulan